Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

NSK Indoor

7c67c5eb04fba625f5fa7f4dace894dcc10b7848

Afgelopen zaterdag mochten er 17 Kronauten aan de start van het NSK indoor in Apeldoorn verschijnen. Marjolein en Merel mochten om 11:00 het spits afbijten met het verspringen terwijl Vincent zijn spierballen mocht trainen door de verspringbak te harken. Marjolein behaalde op de eerste van haar vijf onderdelen haar eerste 4de plek van de dag met een afstand van 5.44 m en Merel kwam tot 4.16 m! Marjolein wist op haar onderdeel, het hoogspringen, ook nog een derde plek binnen te slepen. Bij het mannen verspringen sprong Marnick 5.22 m. Vrijwel tegelijkertijd met het verspringen gingen Marnick en Thijs Roskamp kogelstoten. Hoewel ze tussen de concurrentie echt scharminkels leken hielden ze zich goed staande. Thijs kwam tot 9.82 en Marnick tot 8.99 m.

Op de sprintonderdelen was Kronos heel goed vertegenwoordigd. Allereerst was er natuurlijk Fabian die als commissaris aankomst de hele dag als menselijk stootkussen mocht dienen voor de sprinters. Op de 60m stonden bij de mannen Jasper, Jeroen en Roy aan de start. Jasper en Roy liepen allebei een goede 60m in 7.71 s en Jeroen wist in 7,57 zelfs de halve finale te halen. Bij de vrouwen mocht liep Annabel de 60m. Ze was een beetje afgeleid door de grootte van de bovenbenen van haar concurrenten, maar wist de 60m toch in 8.94 s af te leggen. Marjolein vond 60m te makkelijk en besloot dat er nog wat obstakels bij moesten. Op de 60m horden plaatste ze zich als derde voor de finale en wist daar zelfs brons te veroveren in een tijd van 9.41 s. Lars liep indoor de volle ronde van 200m, tijdens zijn serie raakte hij uit balans door een concurrent die in zijn baan stapte en kwam zwaaiend naar het publiek om zijn evenwicht te bewaren de bocht uit. Zonder te vallen haalde hij de eindstreep in 25,96 s. Toch best netjes voor iemand die op tennisschoenen loopt!

De echte bikkels liepen ondanks de droge lucht in het Omnisport gewoon de lange afstanden. Roy liet op de 400m zien dat hij als meerkamper ook wel hard kan lopen en wist zelfs zijn serie te winnen! Twan, Jonas en Thijs van Aalten liepen de dubbele afstand. Dat 800m indoor lopen geen pretje is was al snel aan hun gezichten te zien. Ondanks de zware omstandigheden kwamen ze toch tot mooie tijden. Ook op de 3000m stonden veel Kronauten aan de start. Casper wist zijn streeftijd van 10 minuten ruim te halen en kwam uiteindelijk in 9:55 over de finish. Vincent kon het tempo net niet aan en moest genoegen nemen met een iets langzamere tijd. Bij de dames liepen Fenna, Annelie en Jasmijn de 3000m. Zij liepen uiteindelijk allemaal sneller dan verwacht. Fenna werd uiteindelijk zelfs 4e in 11:47. Als bonus mogen zij de komende week allemaal genieten van een lekker kuchje.

Dat atletiek behalve heel moeilijk ook heel leuk is bewezen Twan en Vincent wel bij het polsstokhoogspringen en het hinkstapspringen. Twan, onze Twentse Renaud Lavillenie, waagde zich met zijn polsstok op grote hoogtes. Na wat oefen bleek de aanvangshoogte van 3.20m toch wat hoog en met een beetje lobbyen bij de jury kreeg hij het voor elkaar om de aanvangshoogte naar 2.80m te krijgen. Ondanks als zijn moeite en vooral zijn geweldige show lukte het hem niet om zijn aanvangshoogte te halen. Gelukkig voor hem is er altijd nog de competitie om het nog een keer te proberen. Op het hinkstapspringen moest Roy net één iemand voor zich dulden, maar werd uiteindelijk met grote afstand tot een 2e plek! Vincent wist bij het hinkstapspringen de gespannen sfeer een beetje te verlichten door steeds net zonder hersenschudding de zandbak te halen.

Aan het eind van de dag was er nog de Zweedse estafette waar zowel een mannen- als een vrouwenteam van Kronos aan meededen. Thijs van Aalten pakte nog even zijn moment of fame door na afloop letterlijk van de baan af te rollen. Door het uitvallen van het feest zijn bijna alle Kronauten na het eten weer naar Enschede gegaan om daar hun eigen feest te bouwen. Uiteindelijk een geslaagd en vooral gezellig NSK met 3 medailles!


[English]

Last Saturday 17 Kronauten appeared in Apeldoorn at the start of the NSK indoor. Marjolein and Merel were the first to start at 11:00 with the long jump while Vincent could train his muscles by raking sand. Marjolein got her first 4th place of the day with a distance of 5.44 m on the first of her five disciplines and Merel jumped to 4.16 m! Marjolein also managed to get a third place on her best discipline, the high jump! In the men's long jump, Marnick jumped 5.22 m. Almost simultaneously with the long jump Marnick and Thijs Roskamp competed in the shot put. Although they seemed to be really thin compared with the competition, they stood firm! Thijs threw to 9.82 and Marnick to 8.99 m.

Kronos was also very well represented on the sprinting disciplines. First of all, there was of course Fabian who, as volunteer, could serve as a human cushion for the sprinters all day long. On the 60m for the men Jasper, Jeroen and Roy were at the start. Jasper and Roy both ran a good 60m in 7.71 s and Jeroen managed to reach the semi-finals in 7.57. Annabel participated in the 60m for the women. She was a bit distracted by the size of the upper legs of her competitors, but managed to cover the 60m in 8.94 s. Marjolein found 60m too easy and decided that she wanted some extra obstacles. On the 60m hurdles she placed third for the final and even managed to conquer bronze in a time of 9.41 s. Lars ran the full round of 200m indoor, during his series he got out of balance by a competitor who stepped into his lane and came out of the curve waving to the audience to keep his balance. Without falling he reached the finish line in 25.96 s. Pretty neat for someone who runs on tennis shoes!

The real diehards ran the long distances despite the dry air in the Omnisport. Roy showed at the 400m that as an allrounder he can still run very fast and even managed to win his series! Twan, Jonas and Thijs van Aalten ran the double distance. That running 800m indoor is no fun was easy to see of their faces. Despite the tough conditions, they came to beautiful times. Also on the 3000m many Kronauten were at the start. Casper managed to clear his target time of 10 minutes and eventually crossed the finish line in 9:55. Vincent could not keep up with the pace and had to settle for a slightly slower time. In the ladies competition Fenna, Annelie and Jasmijn ran the 3000m. They all ran faster than expected. Fenna eventually even finished 4th in 11:47. As a bonus they can all enjoy a nice cough in the coming week.

That athletics, besides very difficult, is also very nice was proven by Twan and Vincent at the pole vault and the triple jump. Twan, our Twentse Renaud Lavillenie, ventured at great heights with his pole stick. After some practice, the starting height of 3.20m seemed a bit high and with a bit of lobbying at the jury he managed to get the starting height to 2.80m. Despite all his effort and especially his great show, he did not manage to reach his starting level. Fortunately for him there is always the competition to try again. At the triple jump, Roy had to tolerate one person in front of himself, but eventually obtained a second place with difference with the rest of the field! Vincent was able to relieve the tense atmosphere during the triple jump by each time barely reaching the sandbox without concussion.

At the end of the day there was also the Swedish relay where both a men and a women team from Kronos participated. Thijs van Aalten took his moment of fame for a while by literally rolling off the track afterwards. Due to the cancelation of the party, almost all of the Kronauts went back to Enschede after dinner to build their own party there. Ultimately a successful and especially enjoyable NSK with 3 medals!