Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Kronos eindigt als 19e in de 46e Batavierenrace

5426b8e4a0f783635ae4879fd691b8850607d9d5

(English version below) Afgelopen vrijdag 20 april was het begin van de Bata. Om 17.30 begon de Bata voor de nachtploeg bij commissaris Intern Merel. Na een bord vol echt hardloopvoedsel konden we op zoek naar onze busjes. De teams verzamelden bij het sportcentrum en Kilian zou het Kronos team met het busje oppikken. Blijkbaar was dat makkelijker gezegd dan gedaan want Kilian had nogal wat moeite met het vinden van de weg van de Witbreuksweg naar het sportcentrum. Verschillende lift pogingen van de Kronos nachtploeg (Maike, Sanne, Kilian, Thijs R, Vincent B, Tristan, Jari, Corné en Annabel) naar Nijmegen waren al gedaan, maar het mocht niet baten. Nadat Kilian 4x fout gereden was en wij ondertussen al een kwartier stonden te wachten kwam hij eindelijk bij de goede locatie. Wij stonden al druk te zwaaien naar hem, maar hij reed gewoon met een noodgang langs ons heen. Joep sprong op zijn fiets en snelde er achteraan om hem op te halen wat zorgde voor een hilarisch schouwspel. Een paar minuten later zaten we dan eindelijk in het busje en onder leiding van het navigatieteam: Vinnie en Annabel, konden we vertrekken.

De navigatie verliep voortreffelijk en de gedownloade Marco Borsato nummers van Thijs vielen goed in de smaak. Eenmaal aangekomen in Nijmegen hebben we snel het makkelijkste plekje gekozen om te parkeren en zijn we naar het sportcentrum gelopen. Daar hebben we een paar uur gewacht tot Ruud en Vincent W namens Kronos vanuit het centrum aankwamen. Bij aankomst verblijdde Annabel iedereen met een van haar leuke toeters en toen kon de echte estafette beginnen.

Jari ging van start met Annabel op de fiets. Het was een heftige etappe met veel hoogteverschil, maar Jari liep lekker door en kon zo het stokje snel doorgeven aan Vincent B en Sanne. Vincent B zette een scherpe tijd neer en Sanne kwam, ondanks kleine paniekaanvalletjes over de logistiek, ook netjes over de finish. Toen was het de beurt aan Tristan en Kilian. Tristan wilde van de T-splitsing die hij tegenkwam op zijn route ook een echte T maken op zijn Strava route en liep een klein stukje de verkeerde kant op. Meer mensen leken dit een goed idee te vinden en dat resulteerde er uiteindelijk in dat de etappe geschrapt is in het klassement. Ondertussen koerste Thijs in het busje, met zijn volgens hem zelf geweldige rijstijl, af op het volgende wisselpunt. Daar konden Corné en Maike het stokje overnemen. Sprinter Corné kon blijkbaar ook een nette tijd neerzetten op een lange afstand en Maike zoals verwacht natuurlijk ook. Toen waren we alweer toe aan de laatste etappe. Maike gaf het stokje (hesje) over aan Annabel en die bracht deze naar Ulft. Daar was de wissel van de nachtploeg naar de ochtendploeg en kon het grootste deel van de nachtploeg terug naar Enschede.

Dat gold echter niet voor Vinnie. Die liep een tweede etappe voor Abacus in de Ochtend. Vinnie ging de rest van de ochtend door het leven als Annabel, want hij had er even niet over nagedacht dat ‘s nachts de zon onder gaat en het dus ondanks het lekkere weer van overdag niet zo warm is 's nachts. Hij was alleen in korte broek en T-shirtje gekomen. Annabel (slimme TBK’ers ook altijd) had daar wel over nagedacht en had een extra setje warme kleding mee genomen. Vinnie ging er vandoor met het bestuursvest van Annabel en deze heeft Annabel tot op heden nog niet teruggezien.

Naast het prestatieteam was er ook nog een recreantenteam, genaamd ‘Gericht naar de Kroon’ (Vincent W, Lianne, Walter, Marnick, Gijs, Nicole, Lior, Florian en Nienke). Dit team werd aangevuld door Vakgericht. Vincent W was hier de eerste loper en na het tweede startschot begon niet alleen de hardloopwedstrijd, maar ook de busjesrace naar alle wisselpunten om alle lopers op tijd af te lossen. Dit bleek echter voor de recreantenploeg lastiger dan verwacht, wat zich uitte in dat Walter en Lianne 7 minuten moesten wachten op Gijs en Nicole (kegelpunt voor Vincent W). Na dit ongelukje verliep de race goed tot de 5e etappe waar de route niet duidelijk aangegeven was waardoor Lior voor niks een toptijd gelopen heeft. Na nog een aantal rustige etappes stond het team 107ste en werd het tijd om het busje over te dragen aan de ochtendploeg van Vakgericht.

Na de nachtploeg van het prestatieteam was het de beurt aan de ochtendploeg (Nart, Merel, Fijke, Iris, Casper, Sander, Lars en Matthijs). Deze zou om 3.45 verzamelen bij de bussen om te vertrekken maar helaas miste er een Kronaut, die nog lekker lag te slapen, en werd het allemaal een beetje vertraagd. Nadat Nart wakker gebeld was en iedereen compleet was, was het strijden om een bus in te komen. Eenmaal aangekomen in Ulft werden we hartelijk ontvangen door de koukleumende nachtploeg. Om 7:15 mochten we starten met Nart als supersnelle loper op de 10,5km en Merel op de fiets. Nadat Nart voor sommige universiteitsteams was geëindigd was het de beurt aan Merel, die iets te ambitieus begon en vervolgens dood ging van de steek. Vervolgens mocht het hesje doorgegeven worden aan Fijke en Iris, die beiden rond de 5km moesten rennen. Met Fijke als ‘niet-atleet’ kregen we het toch voor elkaar om nog 20ste te staan. De meiden hebben elkaar goed gesteund op de fiets en bij de wissel mochten zij het hesje over geven aan Casper en Sander. Deze twee mannen hadden super slim hun live locatie gedeeld waardoor het voor de rest heel makkelijk was om bij te houden waar ze waren. Helaas had Casper hetzelfde probleem als Merel maar heeft hij toch nog een goede tijd neergezet. Als laatste waren Lars en Matthijs aan de beurt. Matthijs begon super fanatiek en ook Lars volgde in een toptijd! Eenmaal aangekomen in Barchem konden we de middagploeg ontvangen en genieten van de gratis smoothies. Sander en Casper mochten nog door om een etappe te lopen voor een andere vereniging.

Het stokje(hesje) werd vervolgens doorgegeven aan de middagploeg (Jurgen, Fabian, Annelie, Basile, Fenna, Twan, Jasmijn en Roy), die richting Barchem waren afgereisd. Het zonnetje was ondertussen behoorlijk gaan schijnen en de temperatuur liep alleen maar op. Jurgen en Basile mochten het bal openen en begonnen beide prima, de 21ste plaats die Kronos na de ochtendploeg had werd geconsolideerd. In het busje, dat gereden werd door Daniël, liep de stress ondertussen steeds hoger op. In Lochem stond ongeveer een half uur aan file, waardoor het haasten was naar het eerste wisselpunt. Gelukkig ging alles goed en kon Fenna R nog net op een tijd een toiletstop maken, om ook te beginnen aan haar afstand. Fenna R en Fabian brachten Kronos vervolgens weer in de top 20. Daarna was het de beurt aan Twan en Annelie. Hier werd natuurlijk veel van verwacht en beiden liepen een prima tijd om zo Kronos op de Oude Markt als 20ste binnen te brengen. Nu moesten alleen nog maar de slotetappes gelopen worden. Dit werd natuurlijk gedaan door onze voorzitter, Roy en penningmeester, Jasmijn. Zij hebben beiden ontzettend hard gelopen en Kronos goed gepromoot op de atletiekbaan.

Nadat ze beiden gefinisht waren in de enorme hitte, Jasmijn een blessure rijker was en Roy een paar keer was gestikt in zijn slijm, mocht Kronos trots vertellen dat ze 19de zijn geworden op de 46ste editie van de Batavierenrace. Om dit te vieren met z’n allen, werd er gezellig gegeten en gedronken bij Twan thuis, die zelf echter niet aanwezig was. Vervolgens was het tijd om het feest voort te zetten in de VestingBar.

English version Last Friday, April 20th, was the beginning of the Bata. At 17.30 the Bata started for the night shift at the Witbreuksweg at Commissioner Intern Merels place. After a plate full of real running food we could look for our vans. The teams gathered at the sports center and Kilian would pick up the Kronos team with the van. Apparently that was easier said than done because Kilian had a lot of trouble finding the way from the Witbreuksweg to the sports center. Several attempts of the Kronos night shift (Maike, Sanne, Kilian, Thijs R, Vincent B, Tristan, Jari, Corne and Annabel) to come to Nijmegen were already done, but it did not help. After Kilian drove 4 times wrong and we were already waiting for fifteen minutes, he finally came to the right location. We were already waving to him, but he just drove past us with an emergency speed. Joep jumped on his bike and hurried back to pick him up, which resulted in a hilarious spectacle. A few minutes later we were finally in the van and under the guidance of the navigation team: Vinnie and Annabel, we could leave.

The navigation was excellent and the downloaded Marco Borsato songs from Thijs were very popular. Once we arrived in Nijmegen, we quickly chose the easiest place to park and walked to the sports center. We waited a couple of hours until Ruud and Vincent W arrived on behalf of Kronos. On arrival Annabel delighted everyone with one of her nice bells and then the real relay started.

Jari started with Annabel on the bike. It was a tough stage with a lot of difference in height, but Jari ran on and could easily pass on the baton to Vincent B and Sanne. Vincent B set a sharp time and Sanne, despite small panic attacks about the logistics, also crossed the finish line. Then it was Tristan and Kilian's turn. Tristan wanted to make a real T on his Strava route from the T junction he encountered on his route and ran in the wrong direction. More people seemed to find this a good idea and that ultimately resulted in the stage being cancelled in the rankinglist. In the meantime, Thijs drove with his great driving style, to the next switch point. Corne and Maike could take over the baton there. Sprinter Corné apparently could also set a decent time on a long distance and Maike as expected, of course also. Then we were already on the final stage. Maike handed the baton (jacket) to Annabel and she brought it to Ulft. There was the switch from the night shift to the morning shift and the majority of the night shift could return to Enschede.

However, that did not apply to Vinnie. He ran a second stage for Abacus in the Morning. Vinnie went through the rest of the morning as Annabel because he had not thought about the fact that at night the sun goes down and so despite the good weather during the day, it is not so hot at night. He had only come in shorts and a T-shirt. Annabel (smart TBKer as always) had thought about that and had taken an extra set of warm clothing. Vinnie took off with the board sweater of Annabel and Annabel has not yet seen it back.

In addition to the performance team, there was also a recreational team, called 'Gericht naar de Kroon’ (Vincent W, Lianne, Walter, Marnick, Gijs, Nicole, Lior, Florian and Nienke). This team was supplemented by Vakgericht. Vincent W was the first runner here and after the second starting shot, not only the running competition, but also the bus race to all points to get all runners on time had been started. This turned out to be more difficult for the recreational team than expected, which meant that Walter and Lianne had to wait 7 minutes for Gijs and Nicole (kegel point for Vincent W). After this accident, the race went well until the 5th stage where the route was not clearly marked which made Lior run a top time for nothing. After a few quiet stages the team was 107th and it was time to transfer the van to the morning shift from Vakgericht.

After the night shift of the performance team, it was the turn of the morning team (Nart, Merel, Fijke, Iris, Casper, Sander, Lars and Matthijs). They would gather at 3.45 next to the buses to leave but unfortunately there was a Kronaut missing, who was still sleeping well, and it was all a bit delayed. After Nart woke up and everyone was complete, it was fighting to get a spot in the bus. Once we arrived in Ulft we were warmly welcomed by the cold night crew. At 7 15 we were allowed to start with Nart as superfast runner on the 10.5km and Merel on the bike. After Nart had ended in front of some university teams, it was Merel's turn, who started a bit too ambitious and then almost died of the sting. Then the jacket could be passed on to Fijke and Iris, who both had to run around 5km. With Fijke as a 'non-athlete' we still managed to score the 20th place. The girls supported each other well on the bike and at the switch they were allowed to give the jacket to Casper and Sander. These two men had super smartly shared their live location, making it very easy to keep track of where they were. Unfortunately, Casper had the same problem as Merel but he still was able to put down a good time. Finally, it was Lars and Matthijs's turn. Matthijs started super fanatical and Lars followed in a top time! Once we arrived in Barchem we found the afternoon team and enjoy the free smoothies. Sander and Casper continued a stage for another club.

The jacket was then passed on to the afternoon team (Jurgen, Fabian, Annelie, Basile, Fenna, Twan, Jasmijn and Roy), who had travelled to Barchem. In the meanwhile the sun had started to shine and the temperature only increased. Jurgen and Basile were allowed to open the race and both started fine, the 21st place Kronos had after the morning team was consolidated. In the van, which was driven by Daniel, the stress was increasing in the meantime, in Lochem was about half an hour of traffic jam, making it rush to the first switch point. Luckily everything went well and Fenna R could make a toilet stop just at time, to start her distance as well. Fenna R and Fabian then brought Kronos back to the top 20. After that it was Twan and Annelie's turn. Of course much was expected of this couple and both were able to run a great time and bring Kronos to the Oude Markt as 20th. Now only the final stages had to be run. This was of course done by our chairman, Roy and treasurer, Jasmijn. They both ran very fast and promoted Kronos well on the UTrack. After they were both finished in the enormous heat, Jasmijn got an injury and Roy choked a few times in his own slime, Kronos could proudly tell that they were 19th in the 46th edition of the Batavierenrace. To celebrate this all together, we ate and drank at Twan's house, who himself was not present. Then it was time to continue the party in the VestingBar.